Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Fyzická osoba: Radim Lanz

se sídlem: 5. května 219, Bílina, 418 01
identifikační číslo: 01777033

WWW adresa obchodu: www.petproducts.cz (dále jen „webová stránka“)
Provozovna: Březová 3305, 415 01 Teplice
Telefon: +420 775 037 776
E-mail: Radim.Lanz@seznam.cz

Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

Velkoobchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení
2. Registrace obchodníka
3. Předmět smlouvy
4. Objednání zboží a uzavření smlouvy
5. Cena a platba
6. Dodání zboží a přechod vlastnického práva
7. Doprava zboží, přepravné a doběrečné
8. Platební podmínky
9. Záruční doba a reklamace
10. Ochrana osobních údajů
11. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro velkoobchodní partnery. Pro možnost nákupu za velkoobchodních podmínek je nutné se nejdříve zaregistrovat v našem internetovém obchodě www.petproducts.cz.

2. Registrace obchodníka

Při registraci zadejte všechny požadované údaje. Vaše DIČ bude kontrolováno v administrativním registru ekonomických subjektů EU prostřednictvím VIES. Nakupování v našem internetovém obchodě bude umožněno pouze obchodníkům registrovaným v této databázi.

Po ukončení registrace nám zašlete mail: Radim.lanz@seznam.cz kopii výpisu z OR nebo živnostenský list a registraci k DPH.

O nastavení vás bude administrace informovat mailem. Po opětovném přihlášení do internetového obchodu www.petproducts.cz již uvidíte VOC, za které již můžete nakupovat. Učiněním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, č. 634/1992 Zákon o ochraně spotřebitele a 513/1991 Sb. Obchodním zákoníkem.

3. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce.

4. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží uvedené v objednávce. Pro účely kupní smlouvy je závazné potvrzení objednávky zboží včetně kupní ceny. Kupující má možnost objednávku před odesláním zkontrolovat a případně opravit. Prodávající po obdržení objednávky zašle elektronickou poštou kupujícímu potvrzení o doručení objednávky. Prodávající je po potvrzení objednávky povinen obstarat a odeslat kupujícímu objednané zboží v přiměřené lhůtě vycházející ze stavu zboží na skladě. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit, a to zasláním oznámení o zrušení objednávky elektronickou poštou na adresu Radim.lanz@seznam.cz. Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než-li prodávající odevzdá zboží k přepravě kupujícímu.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i v případě, že učinil objednávku zboží vyráběného na zakázku. V tomto případě však propadá ve prospěch prodávajícího plná částka zálohy, kterou kupující za tuto objednávku uhradil předem. Pokud prodávající neobstará zboží a neodešle je kupujícímu do tří měsíců od doručení objednávky, kupní smlouva bez dalšího zaniká.

5. Cena a platba

Ceny pro velkoobchodní partery jsou smluvní a jsou kalkulovány na základě poptávky. Cena je závazná po dobu platnosti nabídky. Kupní cena je považována za uhrazenou po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít až po úplném uhrazení kupní ceny, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím a popř. doběrečné. V případě, kdy kupující provede úhradu předem a prodávající není schopen v dohodnuté době zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení (převodem, poštovní poukázkou)

6. Dodání zboží a přechod vlastnického práva

Zboží je dodáno následující pracovní den ode dne potvrzené expedice ze strany dodavatele. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad – fakturu, která zároveň slouží jako záruční a dodací list. Kupující je povinen objednané zboží převzít. Kupující je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží, a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem. Podepsáním dodacího (přepravního) listu dopravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Vlastnické právo ke zboží, jakož i nebezpečí škody na zboží, přechází na kupujícího převzetím zboží. V případě, že kupující zboží z důvodů na jeho straně nebo bez uvedení důvodů odmítne převzít, může prodávající od smlouvy odstoupit, přičemž je kupující povinen nahradit prodávajícímu náklady spojené s přepravou zboží. Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu po jejich převzetí prohlédnout a případné vady a neshody se skutečným stavem zboží neprodleně po převzetí zásilky od přepravce písemně mailem na adresu Radim.lanz@seznam.cz oznámit prodávajícímu. To platí především v případech, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem faktury nebo faktura není správně vyplněna. V oznámení je kupující povinen specifikovat vady. Pokud povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu zboží zanikla z důvodu zrušení objednávky kupujícím nebo uplynutím doby platnosti objednávky (viz čl. III těchto podmínek) a kupující zaplatil zboží předem příkazem k úhradě na účet prodávajícího, je prodávající povinen do 10 pracovních dnů od zrušení objednávky nebo uplynutí platnosti objednávky, vrátit kupujícímu zaplacenou cenu zboží, a to příkazem k úhradě na účet kupujícího.

7. Doprava zboží, přepravné a doběrečné

Doprava zboží je realizována přepravní službou PPL. Nebude-li pokus o dodání zásilky v místě určeném v poštovní adrese úspěšný, přepravce zásilku uloží. Adresátovi zanechá výzvu o náhradním termínu doručení, popř. se s ním domluví telefonicky na náhradním termínu dodání. Další podmínky k produktu přepravce viz www.ppl.cz. Cena přepravného je 98,- Kč bez DPH. Při objednávce nad 3000,- Kč nebude účtováno přepravné. Doběrečné je účtováno ve výši 37,- Kč bez DPH. Je-li objednávka hrazena předem, je o celkové ceně objednávky (včetně přepravného a balného) zákazník informován ve výzvě k úhradě. Pokud je objednávka hrazena na dobírku, je cena přepravného a doběrečného promítnuta do ceny dobírky.

8. Platební podmínky

Objednané zboží je zasíláno na základě úhrady předem převodem na bankovní účet. O celkové ceně objednávky je v takovém případě zákazník informován výzvou o úhradě. Objednávky s dodací adresou na území České republiky je možné rovněž zaslat na dobírku.

PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO SLOVENSKO: Na základě sestavené objednávky v našem internetovém obchodě www.petproducts.cz, Vám bude zaslána výzva k úhradě předem převodem na bankovní účet v měně EUR.

9. Záruční doba a reklamace

Délka záruky na prodávané zboží je 6 měsíců, není-li v záručním listě nebo ve faktuře uvedena doba delší. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo běžným opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů.

Postup při reklamaci:

   * Informujte nás o reklamaci elektronickou poštou na e-mail: Radim.lanz@seznam.cz,

   * telefonicky tel.: 775 037 776

   * Zboží zašlete jako doporučenou zásilku na adresu provozovny:

Radim Lanz, 5. května 219, 418 01 Bílina

   * Zboží zaslané na dobírku nepřebíráme!

   * Doporučujeme zboží zasílat v pevném přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné              mechanické poškození před přijetím zboží.

   * K reklamovanému zboží přiložte kopii faktury, podrobný popis závady a vaši adresu vč. telefonického kontaktu nebo e-mailu. Pokud se závada nevyskytuje trvale, je nutné uvést i podmínky, za kterých se projevuje.

Prodejce nebo dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Prodávající se zavazuje k vyřízení reklamace ve lhůtách a způsobem stanoveným právními předpisy.

10. Ochrana osobních údaj

9.1 Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.


11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodejce v den odeslání závazné elektronické objednávky a kupující je jimi vázán od okamžiku uzavření kupní smlouvy.

Tyto velkoobchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 11. 2013.

Kontakty

Radim Lanz

Adresa: Březová 3305

PSČ: 415 01 Teplice

Email: radim.lanz(a)seznam.cz

Telefon: +420 775 037 776

NTk2Y